ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

Hèt EngelenAdresje staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Arnhem onder KvK nummer 09126226. Deze voorwaarden gelden voor de website van Hèt EngelenAdresje.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een product door een klant. Hèt EngelenAdresje is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. Door het registreren op Hèt EngelenAdresje.nl en of aankopen van een product of dienst, gaat de klant automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Het EngelenAdresje zal de gegevens van de klant nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de cursus(sen) en producten genoemde prijs is in euro’s, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 Hèt EngelenAdresje kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

5.2 De klant geeft Hèt EngelenAdresje toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

 Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Vermenigvuldiging of ingebruikgeving aan derden van (delen van) foto en/ of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Hèt EngelenAdresje of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Vooraf betalen en afzeggen

7.1 Hèt EngelenAdresje hanteert een beleid van vooraf betaling. Indien je niet binnen 24 uur van te voren hebt afgezegd, wordt jouw consult/ afspraak in rekening gebracht.

7.2 Zodra het geld is overgemaakt, is de afspraak definitief en is er geen mogelijkheid tot teruggave van je geld. De gekochte consulten worden in principe binnen drie maanden afgenomen indien anders overlegd en goedgekeurd in overleg met Hèt EngelenAdresje. Alle aangekochte trajecten of consulten dienen te moeten worden opgemaakt in het jaar dat ze aangekocht zijn, anders komen ze te vervallen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Hèt EngelenAdresje is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Hèt EngelenAdresje tegen alle aanspraken van derden terzake. Ook is zij medisch niet verantwoordelijk voor eventuele schade; fysiek, emotioneel of mentaal. De klant komt altijd op eigen verantwoordelijkheid. Hèt EngelenAdresje zal nooit zeggen dat een klant moet stoppen met reguliere medicatie. Doet een klant dit wel dan is dat haar of zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook ontstane fysieke schade door eventuele training is geheel voor eigen risico.

Artikel 9. Overmacht

Hèt EngelenAdresje heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Hèt Engelenadresje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Op alle persoonsgegevens die Hèt EngelenAdresje van de klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Hèt EngelenAdresje zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

11.1 Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
11.2 Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Hèt EngelenAdresje kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn uiterste best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
12.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we het geschil voorleggen aan de rechter.
12.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

DISCLAIMER

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hèt EngelenAdresje is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij  Hèt EngelenAdresje.

 

©Hèt EngelenAdresje  22-01-2022